Navigatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TBH zijn bij uitsluiting
van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:
voorwaarden) van toepassing.

1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de
overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden
onvoorwaardelijk accepteert.
 

Artikel 2. Overeenkomst en Website Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van TBH zijn vrijblijvend en TBH behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TBH.
TBH is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan
de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.3 Een aantal van de artikelen die worden aangeboden onder de vermelding van een
leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde
leeftijd heeft.
 

Artikel 3. Levering

3.1 De door TBH opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U
bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor
zover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed
zijn voor verzending aan u.

3.3 Voor levering is noodzakelijk dat U een juist adres opgeeft. Mocht U op het werk willen laten bezorgen vermeld dan duidelijk de naamstelling van de onderneming wat gevestigd zit op het adres waar U de bestelling bezorgd wil laten worden. Mocht dit niet gebeurd zijn en de bestelling word hierdoor niet afgeleverd, dan zijn de extra verzendkosten voor de rekening van de koper.

3.4 Als U de bestelling buiten Nederland laat bezorgen, vermeld dan Uw telefoonnummer. Dan kan het verzendbedrijf bij eventuele vragen met U contact op nemen.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW
en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient direct na het plaatsen van de order de geschieden.
4.3 Betaling kan geschieden per PayPal en Ideal (en Bancontact voor Belgie).
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TBH zullen wij de vordering uithanden geven aan onze incasso partner DFI Incasso.
 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige
overeenkomst aan TBH verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de
producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.
 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en overige vastgelegde eigendomsrechten van de door DFI  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 TBH garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op
enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u TBH daarvan zo spoedig mogelijk
en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte
te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
TBH de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen
door nieuwe/andere producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren door middel van een
tegoedbon/code.

7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht
het product binnen veertien dagen na aflevering aan TBH te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief
de folie van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen
voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen
automatisch vervallen. U zult het aankoopbedrag gerestitueerd krijgen door middel van een
tegoedbon/code.
 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u
en TBH, dan wel tussen TBH en derden, voor zover betrekking hebbend
op de relatie tussen u en TBH, is TBH niet aansprakelijk, tenzij en voor
zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TBH.
 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TBH in geval van

overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat TBH
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 

Artikel 10. Diversen

10.1 Bij veel producten (van de display producten) staat een catalogus foto, dit wil zeggen dat dit een foto vanuit de leverancier
is. Kleine afwijkingen kunnen er dus zijn.

10.2 Indien u aan TBH schriftelijk opgave doet van een adres, is DFI gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan TBH
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.3 Wanneer door TBH gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en
strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op
grond van het feit dat TBH deze voorwaarden soepel toepast.

10.4 TBH is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.

10.5 TBH behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

12.0 Maatschappelijk ondernemen. TBH werkt mee aan zo min mogelijk afval. Van
daar werken wij niet met pakbonnen en facturen op papier, maar verstrekken wij alle informatie
digitaal. Via de mail of via de site.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TBH zijn bij uitsluiting
van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:
voorwaarden) van toepassing.
1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de
overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden
onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en Website Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van TBH zijn vrijblijvend en TBH behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TBH.
TBH is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan
de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Een aantal van de artikelen die worden aangeboden onder de vermelding van een
leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde
leeftijd heeft.

Artikel 3. Levering
3.1 De door TBH opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U
bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor
zover dat noodzakelijk is.
3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed
zijn voor verzending aan u.
3.3 Voor levering is noodzakelijk dat U een juist adres opgeeft. Mocht U op het werk willen laten bezorgen vermeld dan duidelijk de naamstelling van de onderneming wat gevestigd zit op het adres waar U de bestelling bezorgd wil laten worden. Mocht dit niet gebeurd zijn en de bestelling word hierdoor niet afgeleverd, dan zijn de extra verzendkosten voor de rekening van de koper.
3.4 Als U de bestelling buiten Nederland laat bezorgen, vermeld dan Uw telefoonnummer. Dan kan het verzendbedrijf bij eventuele vragen met U contact op nemen.
Artikel 4. Tarieven en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW
en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient direct na het plaatsen van de order de geschieden.
4.3 Betaling kan geschieden per PayPal en Ideal.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TBH zullen wij de vordering uithanden geven aan onze incasso partner DFI Incasso.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige
overeenkomst aan TBH verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de
producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en overige vastgelegde eigendomsrechten van de door TBH
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 TBH garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op
enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u TBH daarvan zo spoedig mogelijk
en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering op de hoogte
te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen
door nieuwe/andere producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht
het product binnen veertien dagen na aflevering aan TBH zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief
de folie van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen
voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen
automatisch vervallen. U zult het aankoopbedrag gerestitueerd krijgen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u
en TBH, dan wel tussen TBH en derden, voor zover betrekking hebbend
op de relatie tussen u en TBH, is TBH niet aansprakelijk, tenzij en voor
zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TBH.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TBH in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat TBH
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Diversen
10.1 Bij veel producten staat een catalogus foto, dit wil zeggen dat dit een foto vanuit de leverancier
is, deze afbeeldingen kunnen afwijken van het product. De foto`s van het losse speelgoed/figuren/toebehoren zijn daadwerkelijk van het product wat u koopt en ontvangt.
10.2 Indien u aan TBH schriftelijk opgave doet van een adres, is TBH gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan TBH
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.3 Wanneer door TBH gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en
strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op
grond van het feit dat TBH deze voorwaarden soepel toepast.
10.4 TBH is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.
10.5 TBH behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.
12.0 Maatschappelijk ondernemen. TBH werkt mee aan zo min mogelijk afval. Van
daar werken wij niet met pakbonnen en facturen op papier, maar verstrekken wij alle informatie
digitaal. Via de mail of via de site.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de TBHstore.nl nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.
Aanmelden

Top Deal

Weequay (Compleet) € 15,00 € 9,95

 

 

 

 

 Geen gedoe, snel verkocht!
Klik hier voor meer info.
 

Gastenboek

  • 10-01-2020 - Een in mint conditie verkerende vintage Jawa aan mijn collectie...  lees meer
  • 31-12-2019 - Super Rapide, très sympa et à l’écoute ! Vous pouvez...  lees meer
  • 24-12-2019 - Rapide , efficace et répond aux attentes merci lees meer
Plaats een bericht
© 2018 - 2020 TBHstore.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.