Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TBH zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en Website Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van TBH zijn vrijblijvend en TBH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TBH. TBH is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Een aantal van de artikelen die worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Levering
3.1 De door TBH opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
3.3 Voor levering is noodzakelijk dat u een juist adres opgeeft. Mocht u op het werk willen laten bezorgen vermeld dan duidelijk de tenaamstelling van de onderneming wat gevestigd zit op het adres waar U de bestelling bezorgd wil laten worden. Mocht dit niet gebeurd zijn en de bestelling word hierdoor niet afgeleverd, dan zijn de extra verzendkosten voor de rekening van de koper.
3.4 Als U de bestelling buiten Nederland laat bezorgen, vermeld dan Uw telefoonnummer. Dan kan het verzendbedrijf bij eventuele vragen met U contact op nemen.

Artikel 4. Tarieven en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient direct na het plaatsen van de order de geschieden.
4.3 Betaling kan geschieden per PayPal en Ideal.
4.4 Indien u niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door TBH is gewezen op de te late betaling zal de vordering worden overgedragen aan onze incasso partner DFI Incasso. TBH (dan wel DFI Incasso) u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is TBH gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De vordering zal uithanden geven aan onze incasso partner DFI Incasso.
4.5 Aanvullende voorwaarden en privacyverklaring van Klarna Bank AB (publ)
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij achteraf betalen aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy). U dient het bedrag binnen 30 dagen na het plaatsen van de order dan wel verzending te voldoen. Dit geldt ook voor pre-orders welke een langere levertijd kunnen hebben.
De algemene voorwaarden van Klarna zijn van toepassing (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/user)

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan TBH verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en overige vastgelegde eigendomsrechten van de door TBH geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 TBH garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u TBH daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe/andere producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.2 U heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Om te annuleren dienen wij het herroepingsformulier binnen 14 dagen te ontvangen. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen naar Galvanistraat 1, 6716 AE, Ede Gld, Nederland. U krijgt dan het aankoopbedrag gecrediteerd of u kunt kiezen voor een kortingscode voor een ander product. De verzendkosten zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan TBH geretourneerd worden. Als de seal van de verpakking verbroken is kan TBH het retour niet accepteren. Voor de (speelgoed)artikelen van TBH geldt dat dit verzamelobjecten zijn en ook de verpakking onderdeel van het geheel is, daarom zal TBH geen geopende / beschadigde verpakkingen retour accepteren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met TBH opnemen via info@TBHstore.nl waarna TBH u het herroeppingsformulier zal toesturen (u kunt deze ook vinden in de orderbevestiging welke per e-mail is ontvangen). BH zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten indien het product in goede orde is ontvangen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TBH, dan wel tussen TBH en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TBH, is TBH niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TBH.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TBH in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat TBH gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Diversen
10.1 Bij veel producten staat een catalogus foto, dit wil zeggen dat dit een foto vanuit de leverancier is, deze afbeeldingen kunnen afwijken van het product. De foto`s van het losse speelgoed/figuren/toebehoren zijn daadwerkelijk van het product wat u koopt en ontvangt.
10.2 Indien u aan TBH schriftelijk opgave doet van een adres, is TBH gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan TBH schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.3 Wanneer door TBH gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en
strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TBH deze voorwaarden soepel toepast.
10.4 TBH is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 TBH behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Maatschappelijk ondernemen. TBH werkt mee aan zo min mogelijk afval. Van daar werken wij niet met pakbonnen en facturen op papier, maar verstrekken wij alle informatie digitaal. Via de mail of via de site.

Artikel 12. Pre-orders en annulering
12.1 Indien u een pre-order annuleert (en wij de order al voor u geplaatst hebben) behouden we ons het recht voor (bij maatwerk) om gemaakte kosten in rekening te brengen.
12.2 Bij het artikel staat duidelijk aangegeven wanneer de verwachte uitlevering zal plaatsvinden. In veel gevallen zal de levering sneller zijn maar hou er rekening mee dat het in sommige gevallen ook langer kan duren. TBH kan geen garanties geven over de duur van levering. Indien er wijzigingen in de levertijd plaatsvinden zal TBH dit vermelden (updaten) bij de advertentie.
12.3 Bij een pre-order betaal je pas verzendkosten als je item klaar is voor verzending. Zodra wij het item in huis hebben ontvang je van ons bericht en dien je de verzendkosten te voldoen. Voeg je bij de bestelling een item toe welke wij op voorraad hebben, dan betaal je hier apart verzendkosten voor. Deze word immers direct door ons verzonden
12.4 Het kan voorkomen dat een fabrikant een bestelling niet uitlevert. In dit geval zullen wij het aankoop bedrag incl. de bijhorende verzendkosten retour storten.
12.5 Het kan voorkomen dat een fabrikant een bestelling niet uitlevert. Annuleringen vinden plaatst op volgorde van:
- klanten met meerdere van het geannuleerde product.
- Op basis van besteldatum
12.5 Kiest u voor later betalen via Klarna dan zijn naast art. 4.5 ook de voorwaarden van Klarna van toepassing (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/user)
12.6 Indien er een pre-order voor u is binnengekomen ontvangt u van ons een e-mail waarin we u verzoeken de verzendkosten te voldoen. Reageert u niet op en/of voldoet u de verzendkosten niet dat zult u een herinnering ontvangen. Reageert-betaald u wederom niet dan volgt er nogmaals een herinnering. Hebben we ondanks de herinneringen wederom geen reactie-betaling ontvangen ontvangt u van ons een laatste herinnering waarna uw artikel(en) in een externe opslag zullen worden opgeslagen. De kosten voor deze opslag zijn € 2,50 per artikel per kalender maand. Wenst u uw artikel(en) alsnog te laten versturen zult u naast de verzendkosten het gebruik van de opslag (a € 2,50 per artikel per kalender maand) moeten voldoen. Deze (externe) opslag is voor een maximale periode van 12 maanden vanaf de dag dat we uw pre-order hebben ontvangen. Na 12 maanden zal uw artikel(s) worden beschouwd als geannuleerd en zullen we overgaan tot verrekening van de opslag periode.
12.7 TBH brengt u per e-mail op de hoogte, deze kunnen in uw spam terecht komen. Het is uw verantwoordelijkheid uw spamfolder in de gaten te houden dan wel TBH te accepteren als betrouwbaar.

Artikel 13. Klachten
13.1 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@TBHstore.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14 Opslagservice
14.1 TBH bied de mogelijkheid aan om uw aankopen maximaal 180 dagen gratis op te slaan (mits schriftelijk anders overeengekomen) doormiddel van de opslagservice. U dient hier zelf om te verzoeken. Op het moment dat TBH aangeeft dat de items verzonden moeten worden, bijvoorbeeld vanwege het behalen van het maximum aantal dagen of omdat de opslag vol zit, dient u de verzendkosten te voldoen.
14.2 Indien u de verzendkosten niet voldoet, zullen uw aankopen naar een externe opslag worden overgezet en brengt TBH vanaf dat moment € 2,50 per artikel per maand in rekening. Wenst u uw artikel(en) alsnog te laten versturen dan zult u naast de verzendkosten het gebruik van de externe opslag (a € 2,50 per artikel per maand) moeten voldoen. Indien u niet heeft aangegeven gebruikt te willen maken van de opslagservice en de verzendkosten niet voldoet, zullen uw items na diverse herinneringen ook in de externe opslag worden geplaatst. Na een totaal van 12 maanden na binnenkomst van de pre-order of van uw aankoop van een voorraad artikel zullen uw aankopen worden beschouwd als geannuleerd en zullen we overgaan tot verrekening van de opslag periode.
14.3 Indien de opslagruimte vol is en/of de maximale verzekeringswaarde van € 500,00 bereikt heeft, heeft TBH het recht de opgeslagen items te verzenden naar de klant en de verzendkosten hiervoor in rekening te brengen.
14.4 Wanneer je kiest voor het opslaan van je artikelen zie je af van het herroepingsrecht.
14.5 TBH is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen welke op verzoek van de klant worden opgeslagen.
14.6 TBH brengt u per e-mail op de hoogte, deze kunnen in uw spam terecht komen. Het is uw verantwoordelijkheid uw spamfolder in de gaten te houden dan wel TBH te accepteren als betrouwbaar.

TBHstore.nl Giftcard informatie en voorwaarden

In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn deze giftcard voorwaarden van toepassing op door TBHstore.nl uitgegeven giftcards. Door gebruik te maken van een TBHstore.nl giftcard aanvaardt u deze giftcard voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TBHstore.nl uitgegeven giftcards en kortingscodes (hierna gezamenlijk: “Giftcard”) die worden verkocht door TBHstore.nl en evt. door TBHstore.nl aangewezen derde partijen.
2. Iedere giftcard is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Giftcard wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Giftcard (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails of het kwijtraken van de brief) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Giftcards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan TBHstore.nl te worden verstrekt.
3. Om een kortingscode op een Giftcard te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Voer de code in bij het veld kortingscode en druk op het plusje om deze te activeren.
4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de brief en/of e-mail welke u heeft ontvangen.
5. Giftcards uitgegeven door TBHstore.nl en/of door TBHstore.nl aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen via de website TBHstore.nl.
6. De giftcard/kortingscode is niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes.
7. Giftcards zijn niet inwisselbaar voor geld.
8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Giftcard/kortingscode, dient het verschil betaald te worden via een door een van onze aangeboden betaalmethodes.
9. Het tegoed op een giftcard is niet in delen te besteden. Het tegoed kan slechts eenmalig gebruikt worden. Het overgebleven tegoed, welke er over is na het gebruik van de giftcard/kortingscode zal komen te vervallen.
10. In geval van restitutie ontvangt u een kortingscode met eenzelfde waarde als u heeft gebruikt om uw bestelling af te rekenen.
11. Het is niet toegestaan Giftcards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacken).
12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Giftcards wordt ontzegd en zal er aangifte worden gedaan bij politie en justitie.
13. Het is niet toegestaan Giftcards op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
14. Deze Giftcard voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Giftcard voorwaarden telkens voor het gebruik van een Giftcard te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Giftcards gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

15. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Giftcard of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. TBHstore.nl zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Switch to English

Reviews

[WEBWINKELKEURWIDGET]

Volg ons op YouTube

Gratis verzending

Gratis verzending binnen Nederland, Belgie en Duitsland voor op voorraad zijnde artikelen als je meer dan €140,00 besteed (niet geldig op pre-orders).

Lees de voorwaarden

Waarom TBHstore?

✅ Razendsnelle verzending
✅ Professioneel inpakwerk
✅ Tot wel 180 dagen gratis opslag
✅ Groot aanbod toys & display
✅ Betaling in termijnen beschikbaar
✅ Vragen? Neem contact met ons op
 

Betaal in termijnen

Je kunt in termijnen betalen zonder dat we kosten of rente in rekening brengen. Dit is mogelijk voor zowel pre-orders als voorradige artikelen. Lees alles over ons betaalplan.Geen gedoe, snel verkocht!
Klik hier voor meer info.
 

© 2018 - 2024 TBHstore.nl | sitemap | rss