Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TBH zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en Website Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van TBH zijn vrijblijvend en TBH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TBH. TBH is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Een aantal van de artikelen die worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Levering
3.1 De door TBH opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
3.3 Voor levering is noodzakelijk dat u een juist adres opgeeft. Mocht u op het werk willen laten bezorgen vermeld dan duidelijk de tenaamstelling van de onderneming wat gevestigd zit op het adres waar U de bestelling bezorgd wil laten worden. Mocht dit niet gebeurd zijn en de bestelling word hierdoor niet afgeleverd, dan zijn de extra verzendkosten voor de rekening van de koper.
3.4 Als U de bestelling buiten Nederland laat bezorgen, vermeld dan Uw telefoonnummer. Dan kan het verzendbedrijf bij eventuele vragen met U contact op nemen.

Artikel 4. Tarieven en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient direct na het plaatsen van de order de geschieden.
4.3 Betaling kan geschieden per PayPal en Ideal.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TBH zullen wij de vordering uithanden geven aan onze incasso partner DFI Incasso.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan TBH verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en overige vastgelegde eigendomsrechten van de door TBH geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 TBH garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u TBH daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retourenring daarvan te vervangen door nieuwe/andere producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien dagen na aflevering aan TBH zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief de folie/seal van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen. U zult het aankoopbedrag (minus de verzendkosten) gerestitueerd krijgen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TBH, dan wel tussen TBH en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TBH, is TBH niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TBH.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TBH in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat TBH gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Diversen
10.1 Bij veel producten staat een catalogus foto, dit wil zeggen dat dit een foto vanuit de leverancier is, deze afbeeldingen kunnen afwijken van het product. De foto`s van het losse speelgoed/figuren/toebehoren zijn daadwerkelijk van het product wat u koopt en ontvangt.
10.2 Indien u aan TBH schriftelijk opgave doet van een adres, is TBH gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan TBH schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.3 Wanneer door TBH gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en
strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TBH deze voorwaarden soepel toepast.
10.4 TBH is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 TBH behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Maatschappelijk ondernemen. TBH werkt mee aan zo min mogelijk afval. Van daar werken wij niet met pakbonnen en facturen op papier, maar verstrekken wij alle informatie digitaal. Via de mail of via de site.

Artikel 12. Pre-orders en annulering
12.1 Indien u een pre-order annuleert (en wij de order al voor u geplaatst hebben) zullen wij 15% annuleringskosten in rekening brengen.
12.2 Bij het artikel staat duidelijk aangegeven wanneer de verwachte uitlevering zal plaatsvinden. In veel gevallen zal de levering sneller zijn maar hou er rekening mee dat het in sommige gevallen ook langer kan duren. TBH kan geen garanties geven over de duur van levering. Indien er wijzigingen in de levertijd plaatsvinden zal TBH dit vermelden (updaten) bij de advertentie.
12.3 Bij een pre-order betaal je pas verzendkosten als je item klaar is voor verzending. Zodra wij het item in huis hebben ontvang je van ons bericht en dien je de verzendkosten te voldoen. Voeg je bij de bestelling een item toe welke wij op voorraad hebben, dan betaal je hier apart verzendkosten voor. Deze word immers direct door ons verzonden
12.4 Het kan voorkomen dat een fabrikant een besteld item niet uitlevert. In dit geval zullen wij het aankoop bedrag incl. de bijhorende verzendkosten retour storten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de TBHstore.nl nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.
Aanmelden

Selectie uit onze aanbiedingen

Onze klanten over TBHstore.nl

  • 21-11-2020 - Heb beide mando's in hele goede staat binnen gekregen ben...  lees meer
  • 19-11-2020 - Mijn 1e bestelling bij TBH dateert alweer uit oktober 2018...  lees meer
  • 19-11-2020 - perfecte webshop. lees meer
Plaats een berichtGeen gedoe, snel verkocht!
Klik hier voor meer info.
 

© 2018 - 2020 TBHstore.nl | sitemap | rss